Wijziging in de wet continuïteit van ondernemingen

De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, die de wet betreffende het gerechtelijk akkoord diende te vervangen, had voornamelijk tot doel het aantal faillissementen te beperken en werkgelegenheid te behouden.

De wetgever koos voor een wettelijk kader waarbij de mogelijke acties van schuldeisers opgeschort worden voor een bepaalde periode van maximaal twaalf tot achttien maanden. Binnen deze termijn moet de beschermde vennootschap zich herstructureren zodat de activiteiten geheel of ten dele kunnen behouden worden. Voornaamste bedoeling van de wetgever was het behouden van arbeidsplaatsen.

Dit alles diende te gebeuren onder toezicht van de rechtbank waarbij ook de rechten van de schuldeisers moesten gevrijwaard worden.

More info

Appartementen

Het appartementsrecht, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, onderging recent een aantal belangrijke wijzigingen door de wet van 30 juni 1994, de wet van 2 juni 2010 en de wet van 8 juni 2012.

Nieuw sinds de laatste wet is onder meer :

  • De administratieve kosten van de oproeping van de algemene vergadering voor mede-eigenaars komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars
  • Het principe van de dubbele aangetekende zending wordt ingevoerd zowel naar de vereniging van mede-eigenaars als naar de syndicus
  • Niet elke verenging moet over een website beschikken
  • De taak van syndicus is onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad van mede-eigendom
  • De regeling inzake de achterstallen van de overdrager van een privatieve kavel wordt licht aangepast, in het bijzonder m.b.t. de termijn voor de syndicus om de notaris te antwoorden
  • Er komt een wettelijke regeling voor het verzenden van een gerechtsbrief aan de vereniging.
More info

CAO 109 Motivering ontslag

Vanaf 1 april 2014 moet het ontslag van werknemers in de private sector (op verzoek) gemotiveerd worden.

In het kader van de nieuwe ontslagregels onder het eenheidsstatuut werd eveneens voorzien in een verplichte motivering van het ontslag. De sociale partners deden inmiddels het nodige. Sinds de ondertekening van CAO nr. 109 zijn er 2 nieuwigheden.

More info