Een onder dwang getekende overeenkomst wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord. Onomkeerbaar? Een voorbeeld uit de rechtspraak

Regelmatig komt het voor dat een werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de keuze wordt gesteld: ofwel wordt hij ontslagen wegens dringende reden, wegens al dan niet werkelijk gepleegde feiten, ofwel wordt er een overeenkomst tot beëindiging in onderling akkoord ondertekend. Hierbij doet de werknemer veelal afstand van alle mogelijke vordering en rechten. Werknemers die gedwongen werden om te tekenen, trachten vervolgens de geldigheid van dit ontslag aan te vechten.

More info

Wat veranderde er voor U, ondernemer, vanaf 1 januari 2016?

Traditioneel wijzigt de wetgever een aantal zaken met ingang van een nieuw jaar. We halen enkele wijzigingen aan die voor U, als ondernemer, interessant zijn.

1. Maatregelen om tewerkstelling aan te moedigen

De loonkost daalt omdat het tarief van de werkgeversbijdrage daalt van 32,4 % naar 25 %. Dit gebeurt geleidelijk en de eerste resultaten zullen voelbaar zijn vanaf het tweede kwartaal 2016. Voor de lage lonen zal op termijn de werkgeversbijdrage nog lager liggen dan 25 %.

Verder zal de werkgever geen bijdrage voor de sociale zekerheid verschuldigd zijn voor een eerste werknemer die aangeworven wordt tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020.

Voor de tweede tot de zesde werknemer die U aanwerft vanaf 2016 worden de werkgeversbijdragen tevens verminderd per kwartaal.

More info

Hoger beroep in strafzaken

De zogenaamde wet “Potpourri II” wijzigt een aantal zaken in verband met het hoger beroep in strafzaken, dus tegen vonnissen van de correctionele rechtbank, maar ook van de politierechtbank, zetelend in strafzaken, in verband met verkeersovertredingen.

Vanaf 1 februari 2016 moet degene die beroep aantekent een verzoekschrift neerleggen ter griffie van de rechtbank die de beslissing gewezen heeft of van de rechtbank die in beroep uitspraak moet doen met daarin de redenen waarom er hoger beroep aangetekend wordt.

More info