Vanaf 1 april 2017 worden de kwartaalvoorschotten btw afgeschaft

Thans moeten kwartaalaangevers uiterlijk op de 20ste dag van de tweede en derde maand van elk kwartaal een voorschot van de verschuldigde btw van het voorgaande kwartaal betalen, ook als ze in het lopende kwartaal eigenlijk geen btw verschuldigd waren.

In de praktijk had die verplichting een wezenlijke impact op de cashflow van de belastingplichtigen en zorgde ze ook voor extra administratieve druk.

Artikel 2 van het KB van 16 februari 2017 vervangt thans de tekst van artikel 19 van het KB nr. 1.

Het nieuwe artikel 19, §1 schaft de kwartaalvoorschotten af voor de kwartaalaangever, maar verplicht hem wel om uiterlijk op 24 december een zogenaamd 'decembervoorschot' te betalen.

Het bedrag van dat voorschot is normaal gelijk aan de verschuldigde belasting door de kwartaalaangever over de handelingen die hij heeft verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar.

More info

Wat verandert er op 1 januari 2017?

Een nieuw jaar is aangebroken en met dat nieuwe jaar ook weer wat interessante nieuwe wetgeving. Wij maakten voor jullie een lijstje van belangrijkste zaken die je moeten weten:

1. Mogelijks heeft u het al gehoord: de boetes in verkeerszaken stijgen.

Als u in het verleden voor de Politierechtbank moest verschijnen, heeft u er steeds rekening mee moeten houden dat uw boete wordt vermeerderd met opdeciemen, zijnde vermenigvuldigd met 6. Deze factor van opdeciemen is in 2017 evenwel fel opgetrokken. Zo dient er nu vermenigvuldigd te worden met 8. Dit geeft bijvoorbeeld voor rijden onder invloed (ten minste 0,35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of ten minste 0,8 g/l bloed) een forse stijging van de minimumboete boete van € 1.200 (€ 200 x 6) naar € 1.600 (€ 200 x 8). Een aanzienlijke vermeerdering van € 400,00.

2. Nog een wijziging in het verkeer is er één waar u waarschijnlijk al van gehoord hebt. Vanaf 2017 is 70 km/h en niet langer 90 km/h de norm op Vlaamse gewestwegen.

3. De kwestie van familienamen is in 2016 ook veel aan bod gekomen. Het was immers zo dat ouders vrij de familienaam van hun kind mochten kiezen sedert begin 2016. Bij onenigheid gold dan de naam van de vader.

Vanaf 2017 verandert ook dit naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Sedert 1 januari 2017 is het namelijk zo dat wanneer ouders het niet eens geraken over de familienaam van hun kind of geen keuze maken over de naam, het kind de naam van beide ouders zal dragen, naast mekaar in alfabetische volgorde.

More info

Loon in cash uitbetalen sinds 1 oktober 2016: een stand van zaken

Geen loon meer uitbetalen in cash

Sinds 1 oktober 2016 mag een werkgever de lonen van de werknemers enkel nog via overschrijving, circulaire cheque of postassignatie betalen.

Wel nog loon in cash betalen?

Loonuitbetalingen in cash zijn sinds 1 oktober 2016 niet meer mogelijk, tenzij in twee hypotheses:

1. Sectorale CAO

De cash uitbetaling kan voorzien zijn in een sectorale CAO.

Voorlopig heeft één sector een CAO hieromtrent afgesloten:

PC In welke gevallen
PC 327.01 voor sociale en beschutte werkplaatsen in het Vlaams gewest Max. 100 EUR als voorschot, mits gebruik van een modeldocument

2. Impliciete akkoorden of gebruiken

De sectoren konden vóór 1 oktober 2016 melden of er een impliciet akkoord of gebruik bestond om cash loon uit te betalen.

Vervolgens is er een termijn van 6 maanden waarin het paritair comité het impliciet akkoord kan betwisten of het gebruik verwerpen.

Gebeurt dit niet, dan neemt het paritair comité akte van het bestaan van het akkoord of het gebruik. Dit wordt dan vermeld op de website van de FOD WASO.

More info