Potpourri V: een bont allegaartje van wijzigingen in het juridisch landschap

in Blog

Zoals u hier en daar al wel eens mocht opvangen, werden er de afgelopen twee jaar vijf nieuwe wetten ‘ontworpen’ en goedgekeurd met tal van wijzigingen op het gebied van justitie, de zogenaamde Potpourri-wetten.

Potpourri V voert wederom tal van nieuwe zaken in. De wet is op 24 juli 2017 in het Staatsblad verschenen en bevat 321 artikels. Een groot aantal daarvan treden meteen in werking, met name op 3 augustus 2017.

Wij maakten een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

1. Verwerping nalatenschap enkel bij notaris, niet langer op de rechtbank: Vroeger kon u een nalatenschap eenvoudig verwerpen door naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de overledene te gaan en daar een verklaring van verwerping af te leggen. Thans is dit niet meer mogelijk. Deze verklaring zal enkel afgelegd kunnen worden bij de notaris. Er wordt een centraal erfrechtregister opgericht, waarin deze verklaringen evenals de akten en attesten van erfopvolging verzameld worden.

2. Energiefacturen of facturen van elektronische communicatie verjaren na vijf jaar: Er is lang discussie geweest over de verjaring van de energiefacturen, met name naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie in 2015. Potpourri V schept (eindelijk) duidelijkheid. Facturen wegens levering van goederen en diensten via distributienetten voor water, gas of elektriciteit of de levering van elektronische communicatiediensten of omroeptransmissie- en omroepdiensten via elektronische communicatienetwerken verjaren na verloop van 5 jaar, ongeacht het gaat om huishoudelijke of professionele klanten. De verjaringstermijn begint te lopen vanaf de vervaldatum van de factuur.

3. Verzet ingeperkt: Een belangrijke wijziging is de beperking van de verzetsprocedure in geval van verstek.

Wat houden verstek en verzet in mensentaal in? U kan een procedure starten bij de rechtbank voor bv. achterstallige huur. Regelmatig verschijnt de verwerende partij niet en zal er verstek zijn. De partij die niet kwam opdagen kon in dat geval verzet aantekenen, waardoor de zaak opnieuw zonder verlies van aanleg voor de rechtbank komt.

Nu worden deze verzetsmogelijkheden sterkt ingeperkt. Het is enkel nog mogelijk om verzet aan te tekenen tegen verstekvonnissen waartegen u niet in beroep kan gaan. Kan u in hoger beroep gaan, dan is verzet niet meer mogelijk. Dit is een ingrijpende wijziging, daar er bijvoorbeeld situaties zijn waarbij een partij op een of andere manier (overmachtssituaties…) geen kennis heeft gekregen van de dagvaarding en dus niet komt opdagen. Verzet is dan niet meer mogelijk.

  1. Let wel: de inperking van het verzet geldt enkel in civiele procedures, dus niet in het strafrecht.

Voor het overige bevat de Potpourri V-wet nog tal van wijzigingen in het familierecht, gerechtelijk recht en zo meer.

Zo worden de procedures voor adoptie geharmoniseerd inzake de evaluatie van de geschiktheid van kandidaat-adoptanten, enkele zaken in het notariaat worden vereenvoudigd, het beroepsgeheim wordt strenger bestraft en zo meer.

Indien u hier meer over wil weten, laat dan zeker niet na ons kantoor hierover te contacteren.

Wat gebeurt er wanneer u de RSZ-bijdragen van uw personeel niet tijdig betaalt?

Mogelijks heeft u al van de wetswijziging inzake de invordering van RSZ-bijdragen gehoord. Het is immers zo dat waar u vroeger gedagvaard werd voor de Arbeidsrechtbank indien u deze niet betaalde, u sedert 2017 een dwangbevel in de bus zal krijgen.

De omslachtige procedure die de RSZ moest volgen, zijnde naar de Arbeidsrechtbank stappen om daar een vonnis te bekomen en dit vervolgens door de deurwaarder te laten uitvoeren, is dus niet langer aan de orde. Indien u niet reageert op een aanmaning van de RSZ, kan de deurwaarder u rechtstreeks verzoeken om binnen de 24 uur te betalen.

Mogelijks kwam het wel eens voor dat u gedagvaard werd voor de Arbeidsrechtbank, omdat u het hele bedrag niet in één keer wenste te betalen. U kon dan ter zitting vragen om maximale afbetalingstermijnen.

Deze mogelijkheid bestaat nu nog. U kan immers perfect verzet aantekenen tegen het dwangbevel van de deurwaarder binnen de 15 dagen, waardoor uw zaak voor de Arbeidsrechtbank komt en u uw betwisting kan voeren of uw afbetalingen kan vragen.

More info

Nieuw vanaf 1 april 2017: Digitaal faillissementsdossier (RegSol)

Ook de faillissementsdossiers volgen het pad van de steeds meer gedigitaliseerde wereld. Vanaf 1 april 2017 wordt elk faillissementsdossier opgenomen en bewaard in het Centraal Register Solvabiliteit (RegSol).

Het digitaal bijhouden van het faillissementsdossier zou moeten leiden tot het verminderen of verdwijnen van de papierstroom en tot de vergemakkelijking en versnelling van de communicatie tussen de verschillende actoren betrokken bij een faillissement.

Het Centraal Register Solvabiliteit zal dan ook toegankelijk zijn voor alle actoren betrokken bij een faillissement (de gefailleerde, de curatoren, griffiers, magistraten, het openbaar ministerie, parketsecretarissen, de rechter-commissaris, schuldeisers en derden die beroepsmatig bijstand verlenen (advocaten)).

Dit alles werd uitgewerkt in het Koninklijk Besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit, dat op 27 maart 2017 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

More info