Nieuw vanaf 1 april 2017: Digitaal faillissementsdossier (RegSol)

by Advot
Hits: 1058

Ook de faillissementsdossiers volgen het pad van de steeds meer gedigitaliseerde wereld. Vanaf 1 april 2017 wordt elk faillissementsdossier opgenomen en bewaard in het Centraal Register Solvabiliteit (RegSol).

Het digitaal bijhouden van het faillissementsdossier zou moeten leiden tot het verminderen of verdwijnen van de papierstroom en tot de vergemakkelijking en versnelling van de communicatie tussen de verschillende actoren betrokken bij een faillissement.

Het Centraal Register Solvabiliteit zal dan ook toegankelijk zijn voor alle actoren betrokken bij een faillissement (de gefailleerde, de curatoren, griffiers, magistraten, het openbaar ministerie, parketsecretarissen, de rechter-commissaris, schuldeisers en derden die beroepsmatig bijstand verlenen (advocaten)).

Dit alles werd uitgewerkt in het Koninklijk Besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit, dat op 27 maart 2017 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

More info

Misbruik van vennootschapsgoederen

by Advot
Hits: 1795

Artikel 492bis Strafwetboek bepaalt:

“Met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderdduizend euro worden gestraft de bestuurders, in feite of in rechte, van burgerlijke en handelsvennootschappen, alsook van verenigingen zonder winstoogmerk, die met bedrieglijk opzet en voor persoonlijke rechtstreekse of indirecte doeleinden gebruik hebben gemaakt van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon, hoewel zij wisten dat zulks op betekenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbelangen van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of vennoten.”

Een toepassingsgeval van deze wetsbepaling vinden we in een recent arrest van het Hof van Cassatie van 17 maart 2015.

More info

Wijziging in de wet continuïteit van ondernemingen

by Advot
Hits: 2809

De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, die de wet betreffende het gerechtelijk akkoord diende te vervangen, had voornamelijk tot doel het aantal faillissementen te beperken en werkgelegenheid te behouden.

De wetgever koos voor een wettelijk kader waarbij de mogelijke acties van schuldeisers opgeschort worden voor een bepaalde periode van maximaal twaalf tot achttien maanden. Binnen deze termijn moet de beschermde vennootschap zich herstructureren zodat de activiteiten geheel of ten dele kunnen behouden worden. Voornaamste bedoeling van de wetgever was het behouden van arbeidsplaatsen.

Dit alles diende te gebeuren onder toezicht van de rechtbank waarbij ook de rechten van de schuldeisers moesten gevrijwaard worden.

More info