GDPR: dataverzameling in één legaal kader

by Advot
Hits: 579

GDPR. U heeft er vermoedelijk al van gehoord, maar waar staat het voor? GDPR ofwel General Data Protection Regulation (of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), is de nieuwe wetgeving aangaande het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

De wetgeving bestaat uit twee delen: enerzijds de Regulation, die van toepassing is op de bedrijfswereld, en anderzijds de Directive, voor overheidsdiensten zoals politie en justitie.

Hieronder zullen we ingaan op het belang voor u als firma.

U moet immers vanaf mei 2018 als bedrijf kunnen aantonen welke persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s…) u verzamelt en hoe u deze data gebruikt en beveiligt.

Wat zijn de krachtlijnen van deze Verordening en vooral wat betekent dit voor uw bedrijf?

  1. -Transparantie: het is van belang dat bedrijven transparant zijn in hun gegevensverzameling en in de verwerking hiervan ten opzichte van de burger.
  2. -Data-overdracht: het de bedoeling dat gegevens eenvoudig kunnen overgedragen worden van de ene dienstverlener naar de andere (bv. om van energieleverancier te wisselen), waarbij de betrokkene dus het recht heeft persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én elektronische vorm te verkrijgen.
  3. -Recht om vergeten te worden: data moet ook kunnen verdwijnen en de burger heeft hier recht op.
  4. -Meldplicht bij datalekken: bedrijven moeten datalekken verplicht melden binnen de 72 uur, tenzij er aangetoond kan worden dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.

In die zin zal u meer en meer vacatures zien verschijnen voor een Data protection officer, zijnde een persoon binnen het bedrijf die de werking van de GDPR binnen een bedrijf zal nakijken/ evalueren/ handhaven.

Het grote voordeel van dit nieuwe legale kader is uiteraard de eenduidigheid. Er is één heersende wetgeving (en geen kluwen aan wetten) waaraan bedrijven zich zullen moeten houden.

Indien u hierover vragen heeft, laat het dan zeker niet na ons hierover te contacteren.

RISICO ONONTVANKELIJKHEID WEGENS GEBREK AAN INSCHRIJVING IN KBO VOOR ACTIVITEIT

by Advot
Hits: 912

Zoals u waarschijnlijk weet, dient iedere onderneming of vestigingseenheid in België ingeschreven te worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Als gevolg hiervan krijgt de onderneming of vestigingseenheid een ondernemings- of vestigingseenheidsnummer. Dit is hun uniek identificatienummer.

De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen moet conform artikel III.18 van het Wetboek van Economisch Recht (W.E.R.) allerlei gegevens omvatten, waaronder de door de onderneming uitgeoefende economische activiteiten.

De inschrijving voor de uitgeoefende activiteiten is erg belangrijk. Artikel III.26 §2 W.E.R. bepaalt immers dat, hoewel de handels-of ambachtsonderneming wel is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar haar vordering gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van die vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven, de vordering onontvankelijk is.

Het gaat hierbij om een dubbele ontvankelijkheidsvoorwaarde. Het Hof van Cassatie besliste in haar arrest van 8 februari 2013 immers dat deze sanctie van toepassing is op de ondernemingen die weliswaar in de Kruispuntbank zijn ingeschreven, maar waarvan de inschrijving ofwel niet de activiteit betreft waarop de vordering gesteund is ofwel niet beantwoordt aan het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op die datum is ingeschreven. Van zodra er niet voldaan is aan één van de voorwaarden, is er sprake van onontvankelijkheid.

Er moet dus steeds een inschrijving zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor die activiteit waarop de vordering gebaseerd is. Er moet sprake zijn van een juiste inschrijving. Zo niet, is de vordering onontvankelijk. Wel is het zo dat de onontvankelijkheid als eerste, voor elke andere exceptie of verweermiddel, ingeroepen moet worden.

Het is voor u als onderneming dan ook erg belangrijk dat u correct bent ingeschreven voor de door de onderneming uitgeoefende activiteiten. Daarnaast, indien een onderneming een vordering ten aanzien van u stelt, kan het de moeite lonen om na te gaan of de onderneming wel correct ingeschreven is voor de activiteit waarop haar vordering gebaseerd is.

Indien u hieraan twijfelt of indien u hieromtrent vragen heeft, kan u steeds met ons contact opnemen.

KMO-portefeuille

by Advot
Hits: 1179

Anturlex advocaten werd geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor advies in het kader van de KMO – portefeuille.

De kmo-portefeuille is een steunmaatregel waardoor ondernemers een financiële tegemoetkoming kunnen bekomen bij hun aankoop van opleiding en advies.

Een advies is gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Het advies kan de volgende vormen aannemen:

  1. a) schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie;
  2. b) schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.
More info